CSR-DIW e-Learning

ระบบเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของมาตรฐาน CSR-DIW

เกี่ยวกับเรา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งการกำหนดแนวทางการส่งเสริม และพัฒนาการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบเพื่อให้เกิดความไว้วางใจจากภาคประชาชนในการประกอบกิจการของภาคอุตสาหกรรม และการพึ่งพาเกื้อกูลกันในสังคม (Social Symbiosis) จึงได้จัดทำบทเรียนสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-Learning) ให้กับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และผู้สนใจ ได้เข้าศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW e-Learning) และบทเรียนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ และช่วยในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้