กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน พ.ศ. 2559  (PDF)
  2. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องการมอบหมายให้เป็นหน่วยจัดอบรมและทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน พ.ศ. 2559   (PDF)
  3. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องการมอบหมายเป็นหน่วยทวนสอบตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม   (PDF)
Skip to content