กลุ่มส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ

กลุ่มส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ เป็นหน่วยงานในกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1.ส่งเสริมสนับสนุนและให้คำแนะนำให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมมีการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ CSR-DIW Beginner CSR-DIW CSR-DIW Continuous

2. สนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายภาคเอกชน (CS Network)

3. ดำเนินการจัดทำหลักสูตร หลักเกณฑ์ จัดฝึกอบรม ทดสอบ และขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน

4. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นหน่วยประสานดำเนินการด้าน CSR ของ ASEAN (CSR-DIW focal point for Asean)
5. การส่งเสริมสิทธิ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน และการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ตามกระบวนการทางกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6. ส่งงเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมผลักดันให้เกิดวิสาหกิจชุมชนเพื่อสนับสนุนตามแนวทาง SME 4.0

7. ดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

8. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Skip to content