ประเภทบุคลากรเฉพาะด้าน CSR

ประเภทบุคลากรเฉพาะแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. บุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (ประเภท 1) จะเป็นหลักสูตรที่ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนตามมาตรฐาน CSR-DIW การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และการฝึกปฏิบัติ

บทบาทหน้าที่ของบุคลากรประเภท 1 ดังนี้

Ø ทำรายงานด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนประจำปี

Ø ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Ø ให้ข้อมูลต่อผู้บริหารของโรงงานกรณีเกิดการร้องเรียน และร่วมตรวจสอบหรือแก้ปัญหาข้อร้องเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่

Ø มีหน้าที่รับผิดชอบไม่เกิน 1 โรงงาน

2. บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป (ประเภท 2) จะเป็นหลักสูตรที่ประกอบด้วย ด้านการกำกับดูแลองค์กร ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการปฏิบัติแรงงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ด้านประเด็นผู้บริโภค ด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

บทบาทหน้าที่ของบุคลากรประเภท 2 ดังนี้

Ø ทำแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี

Ø ปฏิบัติงานตามประกาศกรมโรงานอุตสาหกรรมว่าด้วยมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม หรือตามสากล

Ø ทำรายงานตามมาตรฐาน CSR-DIW

Ø ให้ข้อมูลต่อผู้บริหารของโรงงานกรณีเกิดการร้องเรียน และร่วมตรวจสอบหรือแก้ปัญหาข้อร้องเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่

Ø มีหน้าที่รับผิดชอบไม่เกิน 1 โรงงาน

3. บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับอาวุโส (ประเภท 3) จะเป็นหลักสูตรที่ประกอบด้วย หลักการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางเชิง  กลยุทธด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บทบาทหน้าที่ของบุคลากรประเภท 3 ดังนี้

Ø ทำแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี

Ø ปฏิบัติงานตามประกาศกรมโรงานอุตสาหกรรมว่าด้วยมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม หรือตามสากล

Ø ทำรายงานตามมาตรฐาน CSR-DIW

Ø ให้ข้อมูลต่อผู้บริหารของโรงงานกรณีเกิดการร้องเรียน และร่วมตรวจสอบหรือแก้ปัญหาข้อร้องเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่

Ø มีหน้าที่รับผิดชอบได้มากกว่า 1 โรงงาน แต่ไม่เกิน 5 โรงงาน

Skip to content