ความเป็นมาโครงการ CSR-DIW

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งการกำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบ เพื่อให้เกิดความไว้วางใจจากภาคประชาชนในการประกอบกิจการของภาคอุตสาหกรรม และการพึ่งพาเกื้อกูลกันในสังคม (Social Symbiosis) ส่งผลให้เกิดการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อีกทั้งสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการสร้างวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก (Small Social Enterprise) เพื่อพัฒนาสู่ผู้ประกอบการ SMEs 4.0 ต่อไป

 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้กำหนดมาตราฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Work: CSR-DIW)  โดยประยุกต์จาก ISO26001 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน และส่งเสริมให้ให้ภาคอุตสาหกรรมนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร และมีกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จนถึงปัจจุบันมีโรงงานนำมาตรฐาน CSR-DIW ไปดำเนินงานและได้รับรางวัล CSR-DIW แล้ว มากกว่า 1,177 โรงงาน รวมทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมยังส่งเสริมให้โรงงานแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยการให้โรงงานอุตสาหกรรมส่งรายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐาน CSR-DIW ให้หน่วยทวนสอบที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมทวนสอบ และเสนอให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อรับรองและให้รางวัล CSR-DIW Continuous ซึ่งแต่ละปี มีโรงงานอุตสาหกรรมยื่นขอการรับรอง ไม่น้อยกว่า 350 โรงงานและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Skip to content