ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

📣 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน (ดำเนินการทดสอบโดย กรอ.) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Skip to content