ประเภทรางวัล CSR

ประเภทรางวัล CSR-DIW

รางวัล CSR-DIW ปัจจุบัน มี 3 รางวัล

  1. CSR-DIW for Beginner เป็นรางวัลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้นำหลักปฏิบัติของมาตรฐาน CSR-DIW ไปประยุกต์ใช้ โดยเลือกแสดงเอกสารหลักฐาน และกิจกรรมที่สอดคล้องกับ 1 ใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ การกำกับดูแลองค์กร สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน และมีกิจกรรมแผนงานด้านใดด้านหนึ่ง
  2. CSR-DIW Award เป็นรางวัลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้นำหลักปฏิบัติของมาตรฐาน CSR-DIW ไปประยุกต์ใช้ โดยเลือกแสดงเอกสารหลักฐาน และกิจกรรมที่สอดคล้องกับ 7 หัวข้อหลัก 9 เกณฑ์ปฏิบัติ
  3. CSR-DIW Continuous Award เป็นรางวัลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้นำหลักปฏิบัติของมาตรฐาน CSR-DIW ไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง โดยเสนอผลงานที่ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากกิจกรรม CSR-DIW ที่ผ่านมา
Skip to content