ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้รับการส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
 • สร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน ทำให้มีการพึ่งพากันในสังคม (Social symbiosis) และขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
 • เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กและขนาดกลางให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในตลาดการค้าและสนับสนุนให้วิสาหกิจมีความเข้มแข็ง
 • สนับสนุนให้พื้นที่เป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
 • เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ได้รับความเชื่อถือ และไว้วางใจจากชุมชน สังคม
  และกลุ่มลูกค้า เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
 • มีส่วนช่วยพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน และสนับสนุน SDGs
 • นำความรู้มาประยุกต์ใช้จัดทำรายงานCSR เพื่อขอการรับรองตามมาตรฐาน CSR-DIW
  (โครงการ CSR-DIW for Beginner / CSR-DIW / CSR-DIW Continuous)
 • การเทียบระดับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 (กรณี CSR-DIW for Beginner)และระดับที่ 3 (กรณี CSR-DIW)
 • การสมัครคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ด้าน CSR ของกระทรวงอุตสาหกรรม
 • การขอรับรองตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ของกระทรวงพาณิชย์
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมกับคนในชุมชนรอบสถานประกอบการ
 • นำตราสัญลักษณ์นำไปติดที่บรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยในการส่งเสริมการขาย
 • นำข้อมูลในการจัดทำรายงาน CSR-DIW เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การขอการรับรองสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4,จรรยาบรรณธุรกิจ และ รายงานความยั่งยืนได้ในอนาคต
Skip to content