ความเป็นมารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้าน CSR


กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการคัดเลือกอุตสาหกรรมและโรงงานดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณและเข้ารับโล่รางวัลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม คือ วันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี

กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานดำเนินกิจการตามแนวทางมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) ได้ส่งเสริมให้มีรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภท
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานให้มีความคิดริเริ่มและความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคม โดยคณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม เห็นชอบให้เพิ่มรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม เข้ามาในการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมประจำปีให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

Skip to content