สิทธิประโยชน์โครงการ CSR-DIW

  • CSR-DIW for Beginner สามารถเทียบระดับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2
  • CSR-DIW และ CSR-DIW Continuous สามารถเทียบระดับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3
  • CSR-DIW และ ISO 14001 หรือ ISO 50001 สามารถเทียบระดับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4*

         หมายเหตุ : *อยู่ระหว่างจัดทำแนวทางเทียบระดับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4

Skip to content