ประโยชน์ที่ได้รับ

ประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะฯ

  1.   เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ได้รับความเชื่อถือ และไว้วางใจจากชุมชน สังคม และคู่ค้า เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
  2.  นำความรู้มาประยุกต์ใช้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อขอการรับรองตามมาตรฐาน CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (โครงการ CSR-DIW for Beginner / CSR-DIW / CSR-DIW Continuous)
  3.  เป็นหนึ่งในเกณฑ์สมัครคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม ของกระทรวงอุตสาหกรรม 4. การเข้าร่วมชมรมบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน (CSR Thai Club) 5. นำไปสู่การเกิดเครือข่ายบุคคลากรเฉพาะ ที่จะนำเอาศักยภาพของแต่ละองค์กร มาร่วมบูรณาการก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคมได้
Skip to content