เอกสารความรู้

  • มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) (PDF)
  • แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) (PDF)
Skip to content