การจัดกิจกรรมเสวนาแนวทางการจัดทำแผนงานชุมชนตามมาตรฐาน CSR-DIW

การจัดกิจกรรมเสวนาแนวทางการจัดทำแผนงานชุมชนตามาตรฐาน CSR-DIW ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมเสวนาแนวทางการจัดทำแผนงานชุมชนตามมาตรฐาน CSR-DIW ให้ประสบความสำเร็จ สร้างความเข้าใจในแนวทางการจัดทำแผนงานชุมชนมาตรฐาน CSR-DIW จากประสบการณ์จริงของโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการจัดทำแผนงานชุมชน และข้อเสนอแนะการจัดทำแผนงานชุมชน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting

 

Skip to content