Author name: AdminCsr01

รับสมัครโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจเข้าร่วม โครงการ CSR-DIW

ประจำปี 2567 เป็นครั้งแรก 📣 ประชาสัมพันธ์ !!! 📣 รับสมัครโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจเข้าร่วม โครงการ CSR-DIW ประจำปี 2567 เป็นครั้งแรก รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 19 กุมภาพันธ์ 2567 สงวนสิทธิ์ผลการตัดสินพิจารณา คณะกรรมการกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถือเป็นที่สิ้นสุด ข้อแนะนำการเตรียมข้อมูลและเอกสารในการสมัคร https://drive.google.com/drive/folders/1Is-tWm9rHCBeTXuuW5S8PwML25FmgLe-?usp=sharing)   ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZE6-Y732tYHLYE_niDpM_P4_lV0IIccYmXiS3KA_NfX5B4Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม E-mail: csrdiw2567@gmail.com ☎️โทร. 0 2430 6310 ต่อ 1903 (คุณรักชัย) หรือ โทร. 086-7202725  

ขอเชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรม สมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous ประจำปี 2567

ขอเชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรม สมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous ประจำปี 2567(หมายเหตุ: กลุ่ม CSR-DIW Continuous ต้องเคยได้รับรางวัล CSR-DIW ในปีใดก็ได้) สมัครได้แล้วตั้งแต่ วันนี้ – วันที่ 30 มกราคม 2567📍กรอกใบสมัครได้ที่  https://docs.google.com/…/1FAIpQLScpBtrNg3…/formResponse สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม– กลุ่มส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (กรอ.)☎️โทร. 0-2430-6310 ต่อ 1903– หน่วยทวนสอบฯ (บริษัท UAE)☎️โทร. 0-2763-2828 ต่อ 3200 (คุณอธิกา), 3206 (คุณสุกันยา)

ด่วน !!! รับสมัครอบรมและทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับบริหารทั่วไป

วันที่ 22-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ)รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566สนใจอบรมและทดสอบการขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้าน CSRสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอเข้ารับการอบรมและทดสอบ ได้ดัง linkhttps://drive.google.com/drive/folders/1cdUmLKKhl6FeHCm7HcCLyWhhUEVk8dh4?usp=sharing ส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบที่ Mail : trainingcsr.uae@gmail.comสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคุณสุกันยา เปียสุวรรณ 0 2763 2828 ต่อ 3206คุณอธิกา รงค์สวัสดิ์ 0 2763 2828 ต่อ 3200

ประกาศรายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลภายใต้โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

ประกาศรายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลภายใต้โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อเป้าหมายการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจและสังคมและโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนและโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 

กำหนดการจัดทดสอบหลักสูตรบุคลากรเฉพาะฯ ประจำปี 2566

กำหนดการจัดฝึกอบรมและทดสอบหลักสูตรบุคลากรเฉพาะฯ ของหน่วยฝึกอบรมฯที่ได้รับมอบหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  รอบที่ 2 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (ยื่นเอกสารได้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566) รอบที่ 3 วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566   (ยื่นเอกสารได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566)  รอบที่ 4 วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ยื่นเอกสารได้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. …

กำหนดการจัดทดสอบหลักสูตรบุคลากรเฉพาะฯ ประจำปี 2566 Read More »

กำหนดการจัดฝึกอบรมและทดสอบหลักสูตรบุคลากรเฉพาะฯ ของหน่วยฝึกอบรมฯที่ได้รับมอบหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กำหนดการจัดทดสอบหลักสูตรบุคลากรเฉพาะฯ ประจำปี 2566 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous ประจำปี 2566

📣 ขอเชิญชวนโรงงงานอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous ประจำปี 2566 ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2566📍กรอกใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/3wpRkIX📍(รายละเอียด https://bit.ly/3GnTdu8 ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม– กลุ่มส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (กรอ.)☎️โทร. 0-2430-6310 ต่อ 1903 – หน่วยทวนสอบฯ (บริษัท UAE)☎️โทร. 0-2763-2828 ต่อ 3200 (คุณอธิกา) หรือ 3206 (คุณสุกันยา)  

ข่าวประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน ประเภทบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับอาวุโส (รุ่นที่ 2

ประเภทรางวัล CSR

ประเภทรางวัล CSR-DIW รางวัล CSR-DIW ปัจจุบัน มี 3 รางวัล CSR-DIW for Beginner เป็นรางวัลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้นำหลักปฏิบัติของมาตรฐาน CSR-DIW ไปประยุกต์ใช้ โดยเลือกแสดงเอกสารหลักฐาน และกิจกรรมที่สอดคล้องกับ 1 ใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ การกำกับดูแลองค์กร สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน และมีกิจกรรมแผนงานด้านใดด้านหนึ่ง CSR-DIW Award เป็นรางวัลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้นำหลักปฏิบัติของมาตรฐาน CSR-DIW ไปประยุกต์ใช้ โดยเลือกแสดงเอกสารหลักฐาน และกิจกรรมที่สอดคล้องกับ 7 หัวข้อหลัก 9 เกณฑ์ปฏิบัติ CSR-DIW Continuous Award เป็นรางวัลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้นำหลักปฏิบัติของมาตรฐาน CSR-DIW ไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง โดยเสนอผลงานที่ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากกิจกรรม CSR-DIW ที่ผ่านมา

Skip to content