การอบรม FOCUS GROUP TRAINING CSR-DIW ให้กับผู้แทนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 14 – 15 และ 24 มีนาคม 2565

โครงการได้จัดการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม (Focus Group Training) CSR-DIW ให้กับผู้แทนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ วันที่ 14 – 15 และ 24 มีนาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting

 

Skip to content