การอบรม FOCUS GROUP TRAINING CSR-DIW ให้กับผู้แทนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 10 และ 12 มีนาคม 2564

โครงการได้จัดการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม (Focus Group Training) CSR-DIW ให้กับผู้แทนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อ10 และ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรม Hotel Verve กรุงเทพมหานคร

 

ภาพบรรยากาศการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในมาตรฐาน CSR-DIW (Focus Group Training)

Skip to content