การศึกษาดูงานโรงงานที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานตามมาตรฐาน CSR-DIW

โครงการได้จัดให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ไปศึกษาดูงานโรงงานที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานตามมาตรฐาน CSR-DIW เพื่อให้สามารถนำแนวไปทางไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ต่อไป โดยได้เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด โรงงานบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มีกิจกรรม CSR ในแผนงานชุมชนที่โดดเด่น โดยการส่งเสริมกิจกรรม CSR ร่วมกับชุมชนบ้านรางพลับ ตำบลกรับใหญ่ และชุมชนบ้าน หนองไม้เฝ้า ตำบลเขาขลุง โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อจัดทำโครงการชุมชน Zero waste จนทำให้ชุมชนได้รับรางวัล Zero waste จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

การศึกษาดูงาน ณ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด โรงงานบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีชุมชนบ้านรางพลับ ตำบลกรับใหญ่ และ ชุมชนบ้านหนองไม้เฝ้า ตำบลเขาขลุง

Skip to content