โครงการ CSR-DIW

โครงการ CSR-DIW

ประเภทรางวัล CSR

ประเภทรางวัล CSR-DIW รางวัล CSR-DIW ปัจจุบัน มี 3 รางวัล CSR-DIW for Beginner เป็นรางวัลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้นำหลักปฏิบัติของมาตรฐาน CSR-DIW ไปประยุกต์ใช้ โดยเลือกแสดงเอกสารหลักฐาน และกิจกรรมที่สอดคล้องกับ 1 ใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ การกำกับดูแลองค์กร สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน และมีกิจกรรมแผนงานด้านใดด้านหนึ่ง CSR-DIW Award เป็นรางวัลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้นำหลักปฏิบัติของมาตรฐาน CSR-DIW ไปประยุกต์ใช้ โดยเลือกแสดงเอกสารหลักฐาน และกิจกรรมที่สอดคล้องกับ 7 หัวข้อหลัก 9 เกณฑ์ปฏิบัติ CSR-DIW Continuous Award เป็นรางวัลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้นำหลักปฏิบัติของมาตรฐาน CSR-DIW ไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง โดยเสนอผลงานที่ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากกิจกรรม CSR-DIW ที่ผ่านมา

ความเป็นมาโครงการ CSR-DIW

ความเป็นมาโครงการ CSR-DIW กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งการกำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบ เพื่อให้เกิดความไว้วางใจจากภาคประชาชนในการประกอบกิจการของภาคอุตสาหกรรม และการพึ่งพาเกื้อกูลกันในสังคม (Social Symbiosis) ส่งผลให้เกิดการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อีกทั้งสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการสร้างวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก (Small Social Enterprise) เพื่อพัฒนาสู่ผู้ประกอบการ SMEs 4.0 ต่อไป กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้กำหนดมาตราฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Work: CSR-DIW)  โดยประยุกต์จาก ISO26001 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน และส่งเสริมให้ให้ภาคอุตสาหกรรมนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร และมีกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จนถึงปัจจุบันมีโรงงานนำมาตรฐาน CSR-DIW ไปดำเนินงานและได้รับรางวัล CSR-DIW แล้ว มากกว่า 1,177 โรงงาน รวมทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมยังส่งเสริมให้โรงงานแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยการให้โรงงานอุตสาหกรรมส่งรายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐาน CSR-DIW ให้หน่วยทวนสอบที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมทวนสอบ และเสนอให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาให้ความเห็นชอบ …

ความเป็นมาโครงการ CSR-DIW Read More »

Skip to content